XXX Chats

intimidating fonts

Banga sexy chat room

Ndanxiba amacikici amakhulu, ndazijonga esi pilini, ndatsho ndane sidima(dignity) .ndafaka I phone yam kwi handbag ngoku ingena simcard ndaphuma ndaya e kitchen, ndafika u siyanda esitya ndambulisa wavuma ebese lungele uhamba, Siya: “awu ezika gama kwe dini” Me: “mpaaa, khawutye uvale umlomo” ndazenzela I cereal Siya: “sizozi thenga e mall or e gatini yase graveyard I flowers?” Me: “masizi thenge e gatini sizo khawuleza sibuye” Him: ‘mhm ja, uyo kwenza intloko” Me: “hahaha ewe, ndise moodini ye shopping namhlanje” Him: “wow, ubonakala u right namhlanje yazi” Me: ‘ewe ne” kwangena u Ongeziwe erhuqa I sleepers ndavela ndadikwa..bendi irritate(wa) yila ngxolo ebeyeza nge sleepers, Onge: “Siya” heee caba andi bonakali mna Siya: “hey” u Siyanda wajonga kum wa wink(a) ndayo beka I sitya e sinkini, Me: “masambe ke wele” Onge: “nayaphi Siyanda?” Me: “ibindi dikile” Anele: “ingathi uli rasta ngoku” Siyanda: “ukhula nini mara wena Hlehle” Me: “khanindiyekeni ne ntloko yam tu” Phindi: “uyayiqonda phofu kuba iintsuku ziphelile siyahamba saterday” Me: “kuthiwe abangeni abane nwele ezimbi e taxini?

” Him: “cha” Me: “uyabona ke, Andina phone” Him: “ngicela ukunikeza I number yam uzungi thinte ma usone phone” Me: “sure” waboleka I pen kwaba bhuti base garage wandibhalela I number yakhe, wandinika ndayithatha ndavala icango le moto wahamba, ndalishwabanisa kwangoko elo phepha, ndavula I festile ndalilahla.

Ndafika e khaya ndaphuma neza zinto ndizithengileyo, ndatshixa imoto ndayongena endlini ndabeka isitshixo apho bendisi thatha khona, ndaya e sittingroom kwabe kukho no Siyabulela no Nathi ndabulisa Lut: “uzandi phathisa nge heart attack wena Amahle” Me: “ndenzeni?

” Me: “yho, ingathi ndisisi porho” wahleka Siya: “lala ke sothetha xa uvuka ne” Me: “sure” Siya: “umenzeni u Onge?

” Me: “ndimbethile, kudala ndamrhalela futhi” wahleka Siya: “wenzeni?

” wahleka Him: “if ucinga ngo porhelwa izokwenzeka” Me: “yho” Him: “uziva njani wena?

” Me: “andi zazi yazi, ndingumntu nje” Him: “awufuni uthetha nomntu? ” Him: “yeah” Me: “no, ndizoba right” Him: “okay, itheni I phone yakho?” Me: “ufowunele utata wamxelela ukuba ndiya nxila” Siya: “yho, hayi ulula, sharp ke nana ne” Me: “okay” waphuma, ndayo tshixa umnyango ndakhupha Ipad ndangqengqa phezu kwe bhedi ndangena ku facebook, ndafuna I statuses zabantu ndi comment kwezinye, xa ndithi tshini u Onge u post(e ) I pic yam uthi ndilahlekile, okhe wandibona amfowunele,wade wabhala ne number yakhe uze uthi eku gqibeleni #crying,ndahleka ndindodwa ndafunda I comments, abanye besithi bazomthandazisa blah blah, nda log off ndabeka I ipad ecaleni ndalala.Bendise roomini yam ndihleli phezu kwe bhedi ndizama ukufaka I sim card e fowunini, kodwa ingafuni ukungena kwangena u Andile, wazohlala ecaleni kwam ethule, wakhongozela ndamnika I phone ne simcard wazibeka ecaleni kwakhe wandi sondeza kuye wandi hug ndasuke ndakhala Him: “hang in there mntanam! ” cwaka umntu akaphenduli ndaya e bathroom xa ndifika kugcwele igazi phantsi, ndascreamer…..ndothuka ndikhefuzela ndibilile.” Me: “ndi hluthi, excuse me “ ndatyhala isitulo ndaphakama ndakushiya etafileni ukutya, ndaya e kitchen bendirhalela I coffee ndazi galelela ndabona isi tshixo semoto phezu kwe counter, ndaqala ndakroba kuqala ukuba akukho mntu uzayo na, ndasithatha, ibisese moto ka Luthando bendi dinga uphuma ndiyobethwa ngu moya ndayo ngena e motweni, ndahamba andizazi noba bendisiyaphi bendizula qha.Ndade ndayo misa e garage, ndavula la drawer incinci ngafumana I R150 pha ndayithatha, ndaphuma ndatshixa imoto ndayo ngena phakathi e shop ndathenga I Play energy drink, chocolate, mashmallows, jelly tots, ne biltong, abantu bebe jika nam, ndingayazi ukuba bandijonga ntoni, ndayoma kwi qeueu, ndeva umntu ehlebeza endlebeni yam Voice: “you look sexy” andothuka, ndabandelwa ngumqolo, ndazijonga, yhoo ndilibele mna ukuba ndinxibe I pyjamas ezi mfutshane, ibingomnye nje umfana Me: “uhm thanks” Him: “Im Ntokozo” Me: “Zenande” yaba yi turn yam ukubhatala, ndabhatala ndathatha izinto zam ndaphuma, ndayo ngena emotweni bendingekali vali icango wabe u Ntokozo seme ecaleni kwe moto, Ntokozo: “uhm, ngicela I number yakho” Me: “oh sorry andina phone” Him: “hawu, uqambelani amanga” Me: “yho hayike, ubukhe wandibona ndiphethe I phone?Noba ngubani ebeza kwenza njengoba wenzile” Me: “yeah ne” sahlala sancokola, ndambalisela nangala lokhwe ne lingerie ndizi fumene phezu kwe bhedi yam.Esidaleni kwatsho I knock emnyango ndathi makangene, kwangena o bhuti bam bonke, no Nathi bahlala phezu kwebhedi ndasuka phezu ko Siyabulela.” ndithe ndiyathi akasekho umntu, ndaphakama ndamkhangela e roomini Me: “Tata! Beku layitiwe e roomini bendi phupha, kodwa u Andile yena ebengathi uyaphila, bendisayiva I cologne yakhe ndimvile naxa endi hug..mhlawumbi ndiyaphambana ne, elagazi bendili bona e bathroom lona?Eish, ndaphakama ndanxiba I sleepers ndaya e bathroom ndicotha, ndafika emnyango ndakhokha umoya,ndakroba beku ngekho gazi, ndangena ndahlamba umlomo nobuso ndathatha la plastic ine mpahla zam ezine gazi ndafaka la gift bag pha kuyo ndahamba nayo ndayoyi faka e dustbin ngaphandle ndagqiba ndahlamba izandla.Season 2 Chapter 71-100 Ndayo ngena e roomini yam, izinto bezi sangalandlela bendizi shiye zingayo ndakhulula ndayo ngena ebathroom ndaqala ndazi jonga esipilini ibingathi ayindim tu, bendingathi ndivuka kwelaba fileyo, ndayongena kwi shower, ndawuva umzimba wam uswabuluka,ndagqiba uhlamba ndazo sula ndanxiba I gown ndaphuma e bathroom ndaya e roomini yam ndafika kukho u Ongeziwe, ethetha ne phone Onge: “ewe tata.,..nanku..” wandinika I phone ndam jamela Onge: “ngu tatakho” Me: “hello tata” ndahlala phezu kwe bhedi u Onge wazo hlala ecaleni kwam Tata: “Ntondo unjani? ” Me: “akukho nto yenzekayo tata uyaxoka lo” Him: “I hope unyanisile” Me: “ndithembe tata, ungaze uyimamele into ayithethayo u Ongeziwe, uyaxabanisa ungena nezinto ezikude kunaye” Him: “okay ke mntanam, bye-bye” Me: “bye” he hung up ndanika u Onge I phone yakhe, bendinawo no msindo, Onge: “a..” Me: “GET OUT” ndamkhomba emnyango Onge: “ndi w….” Me: “I SAID GET OUT DAMMIT” waphakama waya ngasemnyango,ndamlandela bendiyo tshixa wama Onge: “izovela inya….” Ndamvuthulula ngempama wabetheka e cangweni ndamtsala nge vest ndavula umnyango ndamtshovela ngaphandle ndavala umnyango ndatshixa, bendingcangcazela man ngu msindo, ndehla ngecango ndahlala phantsi ndakhala, andizazi noba ndikhaliswa ngumsindo okanye yintoni na. ” Him: “u Ongeziwe nguye ondi fowuneleyo, kwenzeka ntoni?

Comments Banga sexy chat room

  • Beatport DJ & Dance Music, Tracks & Mixes
    Reply

    Download and listen to new, exclusive, electronic dance music and house tracks. Available on mp3 and wav at the world’s largest store for DJs.…

  • Free Sex, Free Porn, Free Direct
    Reply

    Amanda Estela - Amanda In The Mirror Sexy dark haired babe Amanda Estela features in todays scene on Wet and Pissy and although it's her first time she certainly.…